map.png
Masz pytanie ? 736 330 400   lub    wyślij maila
Masz pytanie ? 736 330 400   lub    wyślij maila

Integracja systemów informatycznych

Dzięki współpracy z MERRID Controls Sp. z o.o, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom pełną obsługę w zakresie systemów ewidencyjnych i przemysłowych które usprawnią i ułatwią rozliczenia podatku akcyzowego.

System SAMER® jest kompleksowym, specjalizowanym systemem nadzoru procesów przeładunku, magazynowania oraz dystrybucji mediów akcyzowych, a także różnorodnych produktów masowych. Najszersze zastosowanie system SAMER® znalazł do tej pory w bazach magazynowych i terminalach paliw płynnych – m.in. w PKN ORLEN S.A., Grupa LOTOS S.A., OLPP Sp. z o.o., Orlen PetroTank Sp. z o.o. Apexim-AB oraz Bioagra S.A. i Bioagra Oil S.A.

System SAMER® składa się z modułów rozumianych jako zbiór logicznie połączonych funkcji mogących autonomicznie obsługiwać wydzielone procesy. Poszczególne moduły mogą być bez przeszkód usunięte z systemu, jeśli nie ma potrzeby ich wykorzystywania ze względu na istniejącą infrastrukturę.

System zapewnia automatyzację, nadzór, usprawnienie i uszczelnienie procesu dystrybucji produktów.

Nasza Oferta
  • przesyłanie komunikatów do Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych
  • wystawianie dokumentów wjazdowych „Dyspozycja”
  • wystawianie dokumentów wyjazdowych „Dowód wydania/ATEST/List przewozowy”, „Świadectwo jakości”
  • przeglądanie i archiwizacja transportów samochodowych (wraz z towarzyszącymi dokumentami: „Dyspozycja”, „Dowód wydania”, „Świadectwo jakości”)
  • ręczne przygotowywanie danych rozliczeniowych (automatyczne przeliczenia wg ASTM1250, tablic alkoholometrycznych)
  • zarządzanie bankami danych: kierowców, autocystern, produktów, kontrahentów (tj. składujących, dostawców, zleceniodawców, odbiorców, przewoźników itp.)
  • raport „Zestawienie wydań”
  • podgląd na ekranie i wydruk raportów udostępnianych przez inne moduły
  • eksport raportów do plików w formacie PDF i XLS
  • definiowanie profili użytkowników, pozwalających na ograniczanie uprawnień
  • definiowanie odpowiednio sprofilowanych użytkowników
  • zmiana wartości parametrów aplikacji
  • definiowanie grup produktów
  • zmiana wartości parametrów obiektów
  • wystawianie świadectw jakości
  • definiowanie odpowiednio sprofilowanych użytkowników
  • automatyczny wydruk świadectw jakości wraz z dokumentami wyjazdowymi
  • ciągła kontrola połączeń pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład systemu
  • interfejs elektroniczny do systemu EMCS-PL (poczta lub WebService)
  • interfejs elektroniczny do systemu SENT
  • ręczne przygotowywanie i drukowanie dokumentów wychodzących
  • ręczne przygotowywanie i drukowanie dokumentów przychodzących
  • przeglądanie, ewidencja i archiwizacja wszystkich dokumentów akcyzowych
  • automatyczne przygotowywanie i drukowanie dokumentów wychodzących (wymaga modułu spedycyjnego)
  • ręczne przygotowywanie i drukowanie dokumentów magazynowych: PZ, MM, Inwentaryzacja, itd.
  • przeglądanie, ewidencja i archiwizacja wszystkich dokumentów magazynowych (dotyczy dokumentów wymienionych powyżej oraz dowodów wydania)
  • ewidencjonowanie produktu w podziale na magazyn/lokalizację/partię
  • raport „Stany magazynowe produktów”
  • raport „Historia stanów magazynowych produktów”
  • raport „Zestawienie obrotów produktów”
  • obsługa sterownika nalewu
  • wystawienie żądania uruchomienia pompy
  • kontrola uziemienia autocysterny
  • kontrola przepełnienia autocysterny
  • rejestrowanie ilości nalanej i parametrów nalewu
  • kontrola limitów komory autocysterny
  • podgląd realizacji dyspozycji
  • podgląd obszaru nalewni z widocznymi autocysternami
  • wizualizacja stanu sterowników nalewu i innych urządzeń nalewni
  • raport „Zestawienie nalewów”
  • możliwość sterowania zdalnego i wizualizacji zaworów technologicznych nalewni
  • wizualizacja stanu pracy urządzeń (np. praca / postój)
  • wizualizacja trybów pracy urządzeń (np. automatycznie / ręcznie itp.)
  • wizualizacja parametrów pracy urządzeń (np. temperatura itp.)
  • sterowanie pracą urządzeń (np. włącz / wyłącz)
  • sterowanie trybami pracy urządzeń (np. przełącz na sterowanie automatyczne /ręczne)
  • konfigurowanie parametrów pracy urządzeń (np. maksymalny dopuszczalny czas otwierania zaworu)
  • zliczanie czasu pracy i zużycia urządzeń obiektowych (np. licznik zadziałań zaworu)
  • rejestrowanie sygnałów dwustanowych i analogowych
  • kontrola poprawności trasy tłoczenia i blokad technologicznych
  • nadzór nad poprawnością pracy pomp
  • kontrola pracy pomp w trybie miejscowym
  • sterowanie pompami w trybie zdalnym
  • wizualizacja stanu pomp
  • możliwość zdalnego sterowania oraz wizualizacji stanu zaworów pompowni
  • automatyczne rejestrowanie ciężaru pojazdów
  • automatyczne generowanie raportów ważeń pojazdów